भक्तपुर । इसान लोकसेवा तयारी अध्ययन इन्स्टिच्युट प्रा.लि. भक्तपुरले कर्मचारी मागरेको छ । यस प्रा.लि. बाट माघ ५ गते प्रकाशित सूचना वमोजिम कम्प्युटर अपरेटर रिक्त रहेकोले नियुक्ति पाउँ भनी आवश्यक शैक्षिक याोग्यताका प्रमाणपत्रहरु, कम्प्य्टर तालीमको प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि सहित संलग्न राखी निवेदन पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

इशान लोकसेवा तयारी अध्ययन इन्स्टिच्युट प्रा.लि.
शंखधरचोक, थिमि, भक्तपुर 

आवश्यकता

यस प्रा.लि.को लागि देहाय वमोजमको पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस इन्स्टिच्यूटमा दरखास्त दिनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१) आवश्यक पदः कम्प्युटर अपरेटर
२. शैक्षिक योग्यताः +२ उत्तीर्ण (स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनेछ)
३. आवश्यक दक्षताः एयधभच एयष्लत, धयचम, भहअभ,ि झबष्,ि क्ष्लतभचलभत सम्बन्धी पुर्ण ज्ञान भएको र नेपाली अंग्रेजी भाषासमेत शुद्धसँग टाइप गर्न सक्ने ।
४. दरखास्त दिने अन्तिम मितिः ०८०।१०।११ गते सम्म ।
५. सीप परीक्षण र छनौट मितिः २०८०।१०।१२ गते दिउँसो १.०० वजे ।
६. छनौट गर्दा सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता लिइने छ ।
७) तलव स्केल ः दक्षताका आधारमा इन्स्टिच्युटको नियमानुसार ।
८) दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुः नेपाली नागरिकताको फोटोकपी, शैक्षिक योग्यताका प्रतिलिपि र कम्प्युटरको तालीम लिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
९) अन्तरवार्ता दिन आउँदा दरखास्त साथ पेश गरेका प्रमाणपत्रहरुको सक्कल साथमा लिई आउनु पर्नेछ ।

आवश्यक परेमा सम्पर्क नं. ०१५९२१९१९
मोवाइल ९८५१०२२११३, ९८४१३८०५५, ९८५१०५३०७७

...

All Comments.......


Please Login/Register To Comments